❰Ebook❯ ➡ Asılsız Hikayeler Author Naime Erkovan – Tshirtforums.co.uk

Asılsız Hikayeler chapter 1 Asılsız Hikayeler , meaning Asılsız Hikayeler , genre Asılsız Hikayeler , book cover Asılsız Hikayeler , flies Asılsız Hikayeler , Asılsız Hikayeler 624e89b514bf1 Hikayeler YouTube Sign In To Like Videos, Comment, And Subscribe Sign In Watch Queue Queue H KAYELER YouTube Sign In To Like Videos, Comment, And Subscribe Sign In Watch Queue Queue Seks Hikayeleri YouTube En Muhte Em Sex Hikayeleri Burada Sizinle Payla Yoruz Oku Ve Zevkin Doru Una Ula Tarih Retiminde Eletirel Ve Yaratici Dncenin Scribd Is The World S Largest Social Reading And Publishing Site Hayattan Hikayeler Home Facebook Hayattan Hikayeler, Istanbul, Turkey , Likes , Talking About This Tugay Karabacak Payla Mlar Ders Al Nacak Szler Home Facebook Facebook Is Showing Information To Help You Better Understand The Purpose Of A Page See Actions Taken By The People Who Manage And Post Content Loading Loading Ngilizce Hikaye, English Stories, Engelse VerhalenKitap Zetleri, Ngilizce Hikaye Zetleri, Basit Ingilizce Hikayeler Romanlar, Ngilizce Trke Hikayeler Turpusti Islam Tarih Dergi Kitap Trke By Akinci Bereketiyle Rhlar M Hedeye Kavu Du Ve Onun Erefli Zt Ile Kalbler Ma Rifete Ula D Onun Er Ati Ile Allah Telya Tap Nma Yolu Ayd Nland El Mutemed Fil Mutekad Scribd Scribd Is The World S Largest Social Reading And Publishing Site


10 thoughts on “Asılsız Hikayeler

  1. says:

    yk Alayl m , Mektepli mi Bir yk kitab n elinize ald n z, i inden prospekt s kt Ne yapars n z o umuz prospekt s okuma zahmetine katlanmadan, al ageldi imiz ekilde kitab m z okuruz G nde iki veya yk , tercihen bol s v ile t ketilmeli Baz merakl okuyucular ise prospekt s sat r sat r okur ve t m endikasyonlardan haberdar olmak ister Baz lar yaln zca bir aksilikle kar la t nda prospekt s a ar imdi n m zdeki kitap, Naime Erkovan n As ls z Hik yeler i Prospekt s ise kitab n ba nda de il, sonunda Prospekt ste dikkat eken bir kelime var Teknik Naime Erkovan, kitaptaki yk leri bir araya getiren eyin ruh, konu veya tema de il de teknik oldu unu vurgulamak istiyor T m yk leri farkl tekniklerle yazd n izah ediyor Bizse bu izahtan unu anl yoruz Say n okuyucu, As ls z Hik yeler bir yazarl k at lyesi al mas sonucu olu mu tur Az sonra okuyaca n z yk lerde, ya da okuyup bitirdi iniz mi demeliydik, ruh, konu slup veya temadan ziyade tekni e yo unla lm t r lgililere duyurulur.Yazarl k at lyelerinde farkl yk leme ve anlat m teknikleri retilir ve kat l mc lardan bu tekniklerle yk yazmalar beklenir Bu at lyelerin yan etki say labilecek ortak bir zelli i vard r Teknik srar Bu yan etkiler mezkur kitab m zda da te his edilebilir As ls z Hik yeler deki teknik vurgusu, neredeyse t m yk lerde hikayenin n ne ge iyor Hatta hi gere i yokken, yaln zca ilgili tekni i a k etmek i in Ben bir ben anlat c y m , Tanr anlat c y m gibi izahlara giri ilmesi manas zd r Baz hikayelerde ise ilgili tekni i uygulayabilmek i in vasat ve kli e yk ler yazm Erkovan Mise en abyme tekni inin uyguland Dipsiz adl hikayesi tespitimiz i in manidar bir rnektir.Alberto Manguel yazarl k okullar ndan ve bu okullardan kan yazarlar n nas l da birbirine benzedi inden dem vurur yk teknik ve matemati e indirgenip ablonlara d n t r ld nden, okuyacak gen yazar bulmakta zorland n s yler Gen yazarlar yazarl k at lyesindeki derslere ve rendikleri tekniklere ziyadesiyle ba l olduklar ndan, ortaya kan metinler giderek sentetikle iyor, tektiple iyor ve otantisitesini yitiriyor Erkovan n ismiyle m semma kitab ndaki yk ler de Manguel i hakl kar yor gibidir.T m handikaplar na ra men As ls z Hik yeler de Erkovan n yk d nyas nda s rekli hat rlanacak ve onun yazarl n n iyi taraf n temsil eden, iyi kotar lm yk ler de mevcut Saatli Maarif Takvimi yk leri hem fikir hem de slup olarak ok ba ar l Takvim formu sayesinde, an msat lmak istenen olay ve ba lam kolayl kla ve dramatik olarak g l bir ekilde okuyucuya verilebiliyor Takvim alt yaz s formuyla hikaye anlatmay da ok iyi ba arm Erkovan Yine, deneysel bir al ma olan, makale formundaki Kendini Anlatan yk yarat c , zeki ve e lenceli bir metin olmu Erkovan n yazarl k ser veni i erisinde de erlendirildi inde As ls z Hikayeler in fetret d nemini temsil etti i s ylenebilir Be inci D me kitab ile yk ye fantastik hikayelerle ba layan, ard ndan So uk Taht ile uzun anlat larda da ba ar l olabilece ini kan tlayan Naime Erkovan n As ls z Hik yeler i, maalesef, yazar n kariyerinde bir geri ad m olarak g r l yor H lasas , Erkovan, prospekt slere muhta sentetik hikayelerden medet uman mektepli bir yazar tavr ndan ziyade, ilk iki kitab nda m ahede edilen alayl ustal nda karar k larsa T rk yk c l n zenginle tirebilir imdi n n zde bir kitap ve sonunda da bir prospekt s var Ne yapars n z


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *