[Read] ➲ Motory rewolucji By Grzegorz Szymanik – Tshirtforums.co.uk

Motory rewolucji summary Motory rewolucji , series Motory rewolucji , book Motory rewolucji , pdf Motory rewolucji , Motory rewolucji 18d29d4464 Ukraina, Egipt, Syria, Czeczenia Punkty Zapalne, Gdzie Ludzie Buntuj Si Przeciwko Satrapom I Walcz O Swoje Prawa Miejsca, Gdzie Je Dzi Grzegorz Szymanik, Jeden Z Najciekawszych Reporter W M Odego Pokolenia Interesuje Go Nie Tylko Wielka Historia, Ale Przede Wszystkim Ludzie, Kt Rzy J Tworz Zaanga Owani, Niepokorni, Pragn Cy Zmian Szymanik Spotyka Si Ze Swoimi Bohaterami Na Kijowskim Majdanie, Kairskim Placu Tahrir Czy W Ostrzeliwanych Przez O Nierzy Baszszara Al Asada Syryjskich Wioskach Wsz Dzie S Ucha Relacji O Ludzkich Do Wiadczeniach O Brutalno Ci, Agresji I Bezkarno Ci W Adzy, O Okupionych Krwi D Eniach Do Reform Spo Ecznych Oszcz Dny J Zyk Jego Tekst W Nie Pozostawia Czytelnika Oboj Tnego Wobec Konflikt W, Kt Re Wci Nie Znajduj Rozwi Zania


10 thoughts on “Motory rewolucji

 1. says:

  Zgadzam si e brak kontekstu utrudnia odbi r, dopiero na ko cu jest napisane e to zb r reporta y Szkoda e wydanie ksi kowe to po prostu przedruk reporta y, wydaje mi si e przyda oby si uzupe nienie, nota od wydawcy, np kilka s w o dziennikarzu, co robi w danym rejonie, jak d ugo tam przebywa , chocia skr towe r d a konflikt w szczeg lnie pod koniec ksi ki w przypadku Azerbejd anu i Czeczeni Historie rzeczywi cie poruszaj ce, ale pozostaje niedosyt.


 2. says:

  3,5.Cz sto brakuje dok adniejszego umiejscowienia konkretnych wydarze w czasie, podanie daty itp je li czytelnik nie zna bardzo dobrze tych konflikt w to mo e czu si zagubiony, brak czasem szerszego kontekstu.Troch zbyt skr towa jest cz o Arabskiej Wio nie Rozumiem, e pewnie jest to spowodowane ilo ci zebranego materia u, ale troch szkoda.Reporta jest pi knie napisany, z wielkim wyczuciem Autor potrafi opisa wiele rzeczy nie wprost, ale i tak czu ci ar tych wydarze.


 3. says:

  Dobry przegl d rewolucji z ostatnich lat W niekt rych momentach zabrak o lepszego wprowadzenia w temat Podoba o mi si przedstawianie ka dej z historii tak e z tej mniej u nas popularnej perspektywy Reporta e potwierdzaj , e nic nigdy nie jest czarno bia e, a ka da uzasadniona rewolucja, niesie za sob pewien koszt na najbli sze lata.


 4. says:

  Ciekawy zbi r reporta y, autor wykona mudn i solidn reportersk robot Operuje precyzyjnym j zykiem, ch odno opisuje wydarzenia bez adnych literackich upi ksze Szkoda, e taka kr tka pozycja, by potencja na wi cej.


 5. says:

  Wsz dzie, gdzie w adza mia a szerokie wp ywy, zmiany ku demokracji s bolesne I dla ludzi, i dla w adzy.


 6. says:

  Pe na recenzja


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *